top of page

Algemene Voorwaarden

Voor alle aangegane overeenkomsten na 1-1-2022

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie door Jill Blackstone Photography

Bij het boeken van één van de op de website aangeboden fotoshoots dien je akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Deze kunnen op verzoek digitaal toegezonden worden.

Offertes en betaling

Slechts in het geval van afwijkende dienstverlening t.o.v. de op de website aangeboden pakketten, kan er een offerte worden aangeboden. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de offerte staan het aantal werkuren omschreven. Bij de opdracht zijn de foto!s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen.

De prijzen genoemd in de offertes zijn tot 7 dagen na versturen geldig. Alle genoemde prijzen in de offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland, tenzij het een offerte voor bedrijven betreft. In dit geval betreffen alle genoemde bedragen exclusief de wettelijke omzetbelasting (BTW).

Pas na definitief akkoord op de offerte, zal er een factuur worden verzonden, welke voorafgaand aan de dienstverlening voor 25% voldaan dient te zijn en wordt de offerte een overeenkomst. De overige 75% zal 2 weken voor datum opdracht bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. De datum van de overeenkomst kan eenmalig worden verzet, mits de nieuw gekozen datum nog beschikbaar is.

Bij annulering van de overeenkomst door opdrachtgever

Tot 180 dagen voor de geboekte datum

- 50% restitutie van het reeds betaalde bedrag

180 dagen tot 90 dagen voor de geboekte datum - 25% restitutie van het reeds betaalde bedrag

90 dagen tot 5 dagen voor de geboekte datum

- geen restitutie van het reeds betaalde bedrag

Verplaatsen van de datum is kosteloos, afhankelijk van beschikbaarheid.

Locaties

Voor alle fotoshoots op locatie, geldt dat men zelf verantwoordelijk is voor het kiezen en regelen van een locatie. Alle mogelijke bijkomende kosten, zoals toegangskosten, parkeerkosten e.d. komen voor rekening van de opdrachtgever.

Levering fotomateriaal voor bruidsfotografie

De nabewerkte foto!s worden in hoge resolutie in jpg, binnen 2 weken een online preview van een selectie van foto’s. Volledige bruidsreportage zal 4-6 weken na de trouwdatum worden geleverd. Beeldselectie wordt door Jill Blackstone Photography gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking zal conform de voorbeelden en stijl zijn zoals het beeldmateriaal getoond op de website van Jill Blackstone Photography. Alle raw-files worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit. Jill Blackstone Photography is niet aansprakelijk voor enig kleurverschil in foto’s indien opdrachtgever het beeldmateriaal bekijkt op een niet gekalibreerd scherm, danwel afdrukken laat maken bij een drukkerij welke niet conform de juiste kleurprofielen werkt.

Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is.

Familie, love, portret en bedrijfsfotografie

De nabewerkte foto!s worden in hoge resolutie, binnen twee tot drie weken na de geboekte datum geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

Foto!s en gebruik (zie ook auteursrecht) voor bruidsfotografie

De fotograaf mag naar eigen, creatief inzicht de foto!s maken. Het fotograferen van "echte” momenten hebben altijd voorrang. Particuliere opdrachtgever(s) mogen de foto!s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor privé doeleinden. De foto!s mogen op social media worden gedeeld. Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van geleverde verkleinde foto!s met logo, of wanneer het copyright wordt vermeld. Het auteursrecht op de Fotografische werken berust te allen tijde bij de fotograaf.

Publicatie door de fotograaf

Foto!s uit alle mogelijke reportages mogen door Jill Blackstone Photography worden gebruikt ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website en social media en mogen worden gebruikt voor deelname aan fotowedstrijden. Het niet mogen publiceren van de beelden kost €250,- extra.

Auteursrecht foto!s
Het auteursrecht van de foto berust te allen tijde bij de fotograaf.
Het is niet toegestaan foto!s van Jill Blackstone Photography, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen
Bij het leveren van de foto!s heeft de klant recht tot reproductie voor eigen (privé) gebruik.
Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij partijen dit nader zijn overeengekomen.
Het is niet toegestaan foto!s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto!s voor promotie doeleinden, onder ander portfolio, social media, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De factuur wordt dan verhoogd met 250,- Euro en de fotograaf zal de foto!s dan niet gebruiken.

Meefotograferen

Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betre#ende opdracht. Overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie is het uiteraard toegestaan te fotograferen als het bruidspaar dat prettig vindt, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen of de door de fotograaf opgezette poses en settings $mee!%te fotograferen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen tijdens de ceremonie en zou de fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Indien men een professionele videograaf inhuurt dan is het prettig als vooraf aangeven wordt of dat de fotograaf of videograaf "leading” is voor het vastleggen van momenten. Uiteraard is goed

overleg met de videograaf erg belangrijk en zal daarvoor de uiterste best worden gedaan. Echter kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen van beelden indien derden $door het beeld lopen!. Als fotograaf zal ik uiteraard mijn uiterste best doen tot het beste eindresultaat te komen voor zowel videograaf als fotograaf.

Het is de fotograaf toegestaan een tweede persoon mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, of 2nd shooter na overleg. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee.

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een drietal maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de definitieve foto!s. Het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up!

Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

Producten bestellen

Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij de leverancier besteld.
Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden
geretourneerd. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.
De fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/ haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.
Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant
Men heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichten van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.
Indien men zelf producten besteld van de door fotograaf aangeleverde foto!s is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum tenzij op de cadeaubon een andere datum wordt vermeld. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

Technische problemen

Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

Extra kosten, diner, parkeren

Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot/bruiloft, dan zal er een vergunning worden geregeld voor de fotograaf. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij fotomomenten mist. Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf de gemaakte kosten achteraf in rekening brengen.

Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u zsm op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

  • -  Jill Blackstone Photography stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande

    contract loopt gewoon verder. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend.

  • -  Opdrachtgever heeft het recht het contract te ontbinden.
    In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

    Onmacht

    In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een vervangende fotograaf.

De fotograaf zal indien gewenst altijd proberen binnen zijn/haar netwerk een vervangende vergelijkbare fotograaf te regelen. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. De vervangende fotograaf zal de dag professioneel vastleggen. Alle verdere afhandelingen, zoals het ontwikkelen van de foto!s en maken van het album zullen worden afgehandeld door de geboekte fotograaf.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of een ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Bruidspaar kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Privacy en persoonsgegevens

De Fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf. Indien klant een product besteld kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

Het plaatsen van een opdracht betekent dat je instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto!s door fotograaf op de website bij portfolio, social media en/of reclame materiaal.

Disclaimer

Jill Blackstone Photography is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden en geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Jill Blackstone Photography.
Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan fotograaf het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.

bottom of page